Содержание

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности ко Господу Иисусу Христу.

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Прослушать:

Тропарь, глас 4

Яко Пресветлая Звездо, просия Божественными чудесы святый Твой образ, Целительнице, подаждь убо и нам, Богородице Марие, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.

Молитва

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Прослушать:

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая, мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим! Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши, изба́ви, всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя, Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий: и душе́внаго разслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва первая

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́. Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.
О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; к кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́: кто́ исто́ргнет мя́ от ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго. Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́. Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жде, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице. О чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́ющий к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности ко Пресвятой Богородице.

Прослушать:

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы. Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце. И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Прослушать:

Тропарь, глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Советуем ознакомиться молитва о защите беременных с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Молитва для беременных

В тот момент, когда женщина познает тайну беременности, ей особенно необходима помощь небес. Обращение к святым силам обеспечит благополучное вынашивание ребенка, легкие роды, а также благотворно повлияет на здоровье и будущие успехи малыша.

Каждую женщину, причастную к чудесному событию зарождения новой жизни, мучает множество вопросов: что сделать для того, чтобы малыш родился крепким и здоровым, как облегчить беременность и где искать защиты от дурного глаза, чтобы негатив не коснулся ребенка в тот момент, когда он наиболее беззащитен. Снять постоянное беспокойство и обеспечить себе защиту небесных сил в этот непростой период поможет молитва для беременных.

Будущие матери, вынашивающие ребенка, традиционно возносят молитвы пресвятой Богородице. Пречистая Дева, подарившая человечеству Спасителя, издавна почиталась как покровительница материнства и семейного благополучия. На Руси матери обращались к ней, прося защитить детей от болезней, невзгод и недобрых людей. Бездетные женщины молили Небесную Царицу о ниспослании им ребенка. В день Рождества Богородицы даже существовал обычай, по которому женщины, желающие забеременеть, накрывали стол для бедных и просили их молиться о будущих детях. Считалось, что Богоматерь обязательно услышит эти молитвы и позволит просящей познать радость материнства.

Молитва Пресвятой Деве в период беременности снимет страх и беспокойство, оградит будущую мать и ребенка от невзгод и отрицательной энергии недоброжелателей, поможет в родах.

Как молиться Богородице

Молитву Богородице нужно читать каждый день. Хорошо, если дома есть икона с образом Богоматери — это поможет сконцентрироваться на обращении, сильнее почувствовать связь со святой женщиной, которая сама является матерью. Произносить молитвенные слова можно как в моменты душевного равновесия, так и в минуты смятения и тревоги: молитва успокоит и избавит от страхов.

Молиться необходимо в тишине и уединении, держа в голове образ ребенка, которого вы носите под сердцем. Как только вы настроились на обращение к небесным силам, произнесите слова:

Преславная и пречистая Матерь Божия, святая заступница за род человеческий, не оставь меня в муках моих, с которыми рожают детей все дочери Евы. Вспомни, Благословенная, как с радостью и любовью шла ты во святой град к сестре своей Елизавете во время ее беременности, и каким счастьем стало благодатное твое посещение для матери и для младенца. Будь милосердна ко мне, Пречистая Дева, и даруй рабе твоей (ваше имя) благополучное разрешение от бремени, дабы дитя, покоящееся под моим сердцем, явившись на свет, поклонилось Божественному Спасителю. Великая радость, которой преисполнилось невинное сердце твое при взгляде на новорожденного Тобою Сына и Господа, будет мне усладой в муках рождения. Спаситель, рожденный Тобой, да спасет меня от смерти в час разрешения, да причтет плод чрева моего к числу избранников Божьих. Услышь, Пресвятая Дева, мольбу мою, и не оставь меня, бедную грешницу; не пристыди моего упования на великое Твое милосердие и осени меня своею благодатью. Да сподоблюсь и я испытать на себе, о Великая Заступница и Исцелительница болезней, милосердие Твое. Прославляю Твою благодать, не отвергающую молитвы бедных и исцеляющую всех призывающих тебя во время скорби и болезни. На Твою милость уповаю. Аминь.

Текст молитвы можно носить с собой и прибегать к ней в минуты сильного волнения, чтобы обрести покой. Обращение к Богоматери поддержит в беременность и поможет произвести на свет здорового и счастливого ребенка. Молитесь небесным силам, и они не оставят вас без поддержки. Мы желаем вам семейного счастья, и не забывайте нажимать на кнопки и

Журнал о звездах и астрологии

каждый день свежие статьи об астрологии и эзотерике

Молитвы перед родами

Каждая женщина мечтает легко и безболезненно родить здорового ребенка. Молитвы перед родами помогут подготовиться к долгожданному событию .

20 ноября — день иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»

В православии и в христианстве в целом существует большое количество икон, которые можно назвать чудотворными. Одна из таких – .

Материнские молитвы о здоровье и благополучии детей

Молитва для православных христиан — это способ общения с Богом. Через них люди просят о защите и покровительстве, восхваляют .

Благоприятные дни зачатия по возрасту матери

Каждая пара хочет произвести на свет здорового и успешного ребенка. Чтобы надежды оправдались, многие занимаются планированием беременности, .

Зачатие ребенка по китайскому календарю

Вопрос о половой принадлежности будущего малыша начинает волновать родителей еще задолго до момента рождения ребенка. Чтобы свести .

Рождение ребенка – это самое радостное событие в жизни женщины. Это не просто чудо, но также и таинство. Во многом все зависит от Воли Божьей. Поэтому многие беременные женщины прибегают к молитвам, чтобы просить Высшие Силы о благополучных родах и рождении здорового малыша.

Какие молитвы читать беременной женщине каждый день

Молитва о благополучном вынашивании здорового плода

Во время беременности многие женщины молятся о благополучном вынашивании здорового плода. Такие молитвы возносить к Высшим силам также могут матери беременных дочерей.

Очень сильной является следующая молитва:

Молитва о сохранении беременности (при угрозе выкидыша)

Безусловно, следует понимать, что беременность должна обязательно проходить под наблюдением врача. Но при этом молитвы всегда успокаивают и являются очень эффективными при необходимости сохранения беременности в случае угрозы выкидыша.

Сильная молитва к Пресвятой Богородице звучит следующим образом:

Молитва о здоровом ребенке

Очень востребованными среди беременных являются молитвы о здоровом ребенке. Их существует огромное множество. В храме рекомендуется попросить о рождении здорового ребенка, используя короткую молитву к Матроне Московской.

Для этого возле иконы Святой следует поставить свечу и проговорить шепотом:

Молитва о разрешении от бремени (в родах)

Безусловно, во время беременности каждая женщина желает, чтобы роды прошли благополучно, и не возникло никаких проблем. Сильной молитвой, которая настроит женщину духовно и обеспечит легкие роды является обращение к Пресвятой Богородице.

Молитва для беременных от сглаза

Во время беременности женщина становится очень ранимой. У нее нарушается природная энергетическая защита и ее легко могут сглазить недобрые люди. Поэтому обязательно нужно каждый день читать молитвы от сглаза.

Если вы почувствовали, чей то недобрый взгляд, то нужно как можно скорее отойти в сторонку и нашептать такие слова:

Молитва для защиты при беременности

Для постоянной защиты нужно написать следующую молитву на листе бумаги и носить ее всегда с собой в качестве оберега. Также ее необходимо периодически проговаривать, особенно перед тем, когда нужно будет находиться среди большого количества людей.

Молитва Феодоровской Божьей Матери для беременных

Обращаться за поддержкой во время беременности можно к разным святым. Главное, при этом искренне верить в то, что молитвенное обращение будет услышано.

Наиболее часто беременные женщины молятся Пресвятой Богородице. Особенно сильной является молитва, которая возносится перед иконой Феодоровской Божьей Матери. Эта икона написана Святым Лукой и сегодня находится в одном из монастырей Костромы. Но до сих пор неизвестно как она попала в древнюю Русь.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

Молитва беременной женщины Матроне Московской

Молитва к Матроне Московской беременной женщины обладает огромной силой. Мощи этой Святой захоронены на территории Московского Даниловского монастыря в Москве. Сюда приезжают из всех далей отчаявшиеся женщины, которые не могут забеременеть или выносить ребенка. И любое искреннее молитвенное воззвание не остается не замеченным. Молитву Святой Матроне Московской женщина должно читать на протяжении всей беременности. Это поможет выносить ребенка и благополучно родить здорового малыша.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Николаю Чудотворцу во время беременности

Настоящую поддержку во время беременности можно получить, если обратиться с молитвой к Святому Николаю Чудотворцу. Молитва этому Святому очень короткая, поэтому использовать ее нужно каждый день.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

Молитвы за беременную о ее здравии

Самая сильная молитва матери или отца о беременной дочери

Считается, что самой сильной молитвой является молитва матери или отца о беременной дочери. Ее можно читать как в храме, так и в домашних условиях.

Текст молитвы-обращения матери к пресвятой Богородице:

Особой силой обладает и отцовская молитва. Желательно молится за свою беременную дочь перед иконой Спасителя.

Слова молитвенного обращения звучат следующим образом:

Сила родительской любви необъятна, она ни в каких доказательствах не нуждается. Между матерью и ребенком еще во время беременности возникает сильная психоэмоциональная связь. С годами она только укрепляется и именно это в народе называется материнской любовью.

Именно поэтому очень важно, чтобы во время беременности дочери, мать постоянно молилась за свою кровиночку. Очень важно, что такая молитва позволит поставить сильную энергетическую защиту, которая не позволит навредить дочери.

Кроме того, материнская молитва позволяет получить дочери настоящую поддержку. Именно она правильно настроит на роды, а значит, увеличит шансы рождения здорового и крепкого ребенка.

Молитва мужа за беременную жену

Безусловно, очень счастливы беременные женщины, которые получают поддержку от мужа. Поэтому молитва мужа за жену обладает огромной силой. Прежде всего, с помощью таких молитвенных обращений даруется духовная поддержка, которая особенно важна в период вынашивания ребенка.

Звучит такая молитва следующим образом:

Молитва за беременную невестку

Несмотря на то, что между свекровью и невесткой отсутствует кровная связь, молитва произносимая матерью мужа может оказать существенную духовную поддержку. Использовать можно любую молитву о беременности, более того в текст можно вставлять собственные пожелания. Такая молитва более сильная, если она произнесена в церкви.

Можно читать такую молитву, направленную к Пресвятой Богородице:

Молитва во время беременности

Беременность — это особое время не только в физиологическом и психологическом, но и в духовном плане. Несмотря на развитие современной науки, ни одному ученому до сих не удалось ответить, каким образом всего лишь из двух клеток за девять месяц формируется человек, обладающий своим уникальным характером и, конечно же, душой.

Духовная подготовка к родам

Во всех конфессиях беременная женщина получает особый статус. В период зарождения новой жизни женщина очищается от своих прежних грехов и наполняется духовной чистотой, которая оберегает ее будущего ребенка. Важно понимать, что к беременности необходимо готовиться не только физически, но и духовно.

В православии считается, что беременной женщине обязательно нужно молиться за благополучие будущих родов и здоровье своего малыша. Помимо духовного исцеления, молитва при беременности имеет свойство успокаивать, избавлять от ненужных страхов и настраивать на позитивный лад. Кроме того, материнская молитва обладает необычайной силой, способной защитить будущего малыша от любых невзгод.

В старину беременным женщинам приходилось надеяться только на волю Бога. Перед самыми родами женщина обязательно должна была сходить в церковь и причаститься. Если родовой процесс начинался неожиданно, и она не успевала этого сделать, знахарки не приступали к принятию родов до того, как в доме не появится Батюшка. В процессе рождения ребенка о его благополучии молились все члены семьи.

В наше время очень многие люди вспоминают об исцеляющей силе молитвы только лишь в критической ситуации. Но, несмотря на неверия, каждый человек втайне надеется на чудо и оно случается. Существует масса свидетельств чудесного исцеления от смертельных болезней и зарождения новой жизни в тех случаях, когда матерям ставили окончательный диагноз – бесплодие.

Кому молиться во время беременности?

В каждом храме находятся иконы Святых, которые являются покровителями женщин, находящихся в положении, благословленном Богом.

Молитва во время беременности Богородице помогает в успешном родоразрешении, очищает мать от ненужных помыслов и охраняет ее от дурного влияния.

Молитва во время беременности Матроне Московской, которая является Великой Угодницей Божьей, способствует духовному очищению и укреплению защиты ребенка. Также обращаться к Матроне Московской можно при любых бедах и скорбях.

Однако чтобы испытать всю силу молитвы, недостаточно досконально выучить ее слова. Обращаясь к Святым, важно наполнить свои помыслы Верой. Приходя в храм, нужно постараться хотя бы на какое-то время позабыть о каждодневных переживаниях и страхах, и направить всю свою внутреннюю силу в молитву.

Также очень хорошо, если за беременную и ее малыша молятся близкие.

Помимо духовной подготовки, молитва во время беременности налаживает эмоциональную связь матери с ребенком. Ведь, по сути, молитва является нашим внутренним голосом, который никогда не лжет.

Поскольку беременность часто сопровождается физическими недомоганиями, женщины в положении могут выполнять церковные требования только, если у них есть для этого достаточно силы. К примеру, если вы себя плохо чувствуете, не обязательно идти в храм, чтобы помолиться. Вы можете сделать это в собственной квартире, главное, чтобы молитва была искренней. Кроме того, во время беременности и кормления ребенка ослабляется телесный пост.

Слова молитвы во время беременности

Молитва к Святой Богородице о сохранении беременности

«О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостью и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности, и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое в матери и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, униженнейшей рабе Твоей, разрешиться от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать младенцем. Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услышь, Пресвятая Царица Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня, Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты – Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергающую никогда молитвы бедных и избавляющую всех, призывающих Тебя во время скорби и болезни. Аминь».

Обращение к Матроне Московской

«О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим. Яко имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорбе дущевней пребывающих и помощи от тебе просящих. Истинно бо слово Господне: просите и дается вам и паки: яко аще два от вас совещаете, на землю о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех. Услыши убовоздыхания наша и донеси ко престолу Владычню, и деже ты предстоиши всмы, яко много может пред Богом молитва праведника. Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует. Воистину, Богидете хощет, тако сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же моли. Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей и неизреченному человеколюбию. Буди имя Господнее благословенно от ныне и до века. Аминь. О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О блаженная подвижнице Христова, мати наша Матроно! Припадаем ныне и прибегаем к твоему предстательству, и смиренно просим тя: многая скорби и болезни в жизни своей претерпевшая, призри и на наша скорби и болезни, крепость бо наша оскуде в нас, не можем ни подвиги творити, ни молитися усердно. Воздохни за ны ко Господу и умоли Его, да помилует нас и исцелит наша болезни неисцельныя, жизнь нашу да сохранит в мире и тишине, и за молитвы твоя и теплая ходатайства соберет нас во Царствии Своем со всеми святыми славити Бога во веки веков. Аминь».

Советуем почитать:

© 2014 Беременность. Все о беременности. Советы по беременности.

Молитва о сохранении беременности

Какой деловой и сильной себя женщина не считала, не всегда происходит так — как задумывалось. Замечательная сказка безоблачной счастливой жизни, муж и дети — и невозможность забеременеть или выносить ребенка. Но если чудо зачатия произошло, молитва о сохранении беременности, искренняя надежда на Господа, помогает родить здорового малыша.

Почему женщины обращаются к молитвам?

Сколько трудностей осталось позади. Но женщина тревожится. Изменения в организме накладывают отпечаток на настроение. Хочется и плакать, и смеяться. То обижаешься на невнимание близких, то раздражаешься от избыточной, на ваш взгляд, заботы. Но главный в этой ситуации — ребенок. Ему сейчас нужно ваше спокойствие. Он растет, двигает ножками, шевелит пальчиками. И слышит, как сквозь воду доносятся какие-то слова. Их не разберешь. Но вот, наверное, прошел папа. Его эмоции любви и гордости. А это, наверное, бабушка. Она любит, но, наверное, в семье главная — поучает всех. Это сложный период, но малыш важнее.

Попробуйте взять в руки церковную литературу. Откройте Библию на любой странице. Через некоторое время успокоение разольется по всему телу. Не имеет значения, какую молитву, канон или акафист прочтете, важно помнить: Святой Отец не оставит свое чадо в беде, поддержит и поможет.

Можно молиться дома, обратиться к Ангелу-хранителю на прогулке, ощутить силу и поддержку в руке от маленькой иконки Святой Матроны Московской. Занятых образованных леди пугает сама мысль войти в Храм. Да разве может деловая женщина, или девчонка-свистулька, или умная тетка в очках поверить в неосязаемое. Не бойтесь. Накиньте покров, отгородитесь тканью от дурных глаз, переступите порог Церкви. Постойте тихонько в сторонке. Закройте глаза. Вдохните чуть ароматный запах ладана. Если потекут слезы — не сдерживайтесь. Так нужно именно вам. Сейчас. Потом напряжение отпустит.

Молитва к Божьей Матери

Господь милостив. Говорят, сначала он исполняет желание своей Матери. Подойдите к Иконе Божьей Матери. Посмотрите, какое сияние и кротость. Какая нежность и чистота. Обратитесь к ней мысленно. Поделитесь о наболевшем. Попросите о помощи. Искренне. Даже если весь мир против вас — здесь найдете утешение. Православный молитвослов рекомендует обратиться к нашей Заступнице со словами:

«О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостью и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности, и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое в матери и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, униженнейшей рабе Твоей, разрешиться от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать младенцем. Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услышь, Пресвятая Царица Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня, Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты — Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергающую никогда молитвы бедных и избавляющую всех, призывающих Тебя во время скорби и болезни. Аминь»

Икона Божьей Матери Всецарица

В храме посоветуют молитвы для беременных. Открыв текст, не удивляйтесь, что написано старославянским шрифтом. Читайте сердцем. Прислушайтесь к себе. Ваша душа отозвалась, наполняется музыкой, светом и нежностью? Если сложно, попросите современный вариант.

«Пресвятая Матерь Божия, прошу, помилуй меня, рабу Твою (имя). Приди на помощь ко мне во время опасности и болезни, с которыми рождают чад дочери Евы. Ты с великой радостью и любовью принесла чудо родственнице Твоей Елисавете, во время беременности ее. Благодать подарила Ты ребенку и матери. Даруй и мне, рабе Твоей благодать и доброту Свою. Помоги благополучно разрешиться от бремени. Чтобы дитя, что покоится сейчас под моим сердцем, с радостью вошло в этот мир. Чтобы с верою и любовью поклонялось Господу, любящему человечество так, что не погнушался сам воплотиться в младенца. Пусть любовь и радость Твоя от появления на свет Сына Господа умалят предстоящую мне боль и скорбь. Аминь!»

Молитва Божьей Матери перед иконой «Казанская»

В любом храме обязательно находится священнослужитель. Не стесняйтесь спросить: к какой иконе обратиться со своими проблемами. Молитва при беременности Казанской Божьей Матери короткая, но попробуйте прочувствовать каждое слово:

«Пресвятая Богородице, не отврати лица Твоего от меня, грешной рабы Божьей (имя), и благодати твоей от сей Чудотворной иконы Казанской не отыми от мене, и прими молитву сию, к Тебе от всего сердца возносимую, сохрани плод чрева моего и благополучно родить во время благо положенное благоволи Твоею великою и неизреченною милостью. Аминь.»

Икона Казанской Божьей Матери

Можно приобрести маленькую иконку. Пусть будет рядом всю беременность. Возьмите в руку маленький рукописный лик. Посмотрите на нее. Прислушайтесь к себе. Вам комфортно? Тогда это ваша Покровительница. Освященная церковью реликвия поможет в любой ситуации.

Молитва святой блаженной Матроне Московской

Миряне, далекие от воцерковления, наивно считают: святые были раньше, а чуда нет. Матрона Московская помогала при жизни, помогает и теперь. Причисленная к Лику Святых в 1998 году, она дарует чудо тем, кто отчаялся забеременеть — зачатие. Но не оставляет и потом, оказывая милость и покровительство во время беременности и родов. Молитва при беременности поможет тем, кто решил изменить свою жизнь. Стать духовно выше и чище.

«О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Икона Блаженной Матроны Московской

Когда женщина ждет малыша, пред ней встает на колени весь мир. Она и есть источник жизни. Прекрасна сама по себе. Примите это состояние. Пожелайте своему малышу здоровья. Погладьте свой растущий животик, посылая волны любви к маленькому чуду. Независимо от того, с какими проблемами пришлось столкнуться — вы справитесь.

Святые покровители и покровительницы беременных и рожениц

Главная Святая Покровительница женщин в беременности и родах — это Богородица и её икона «Помощница в родах», она так и называется — «святой Образ Пресвятой Богородицы в родах Помощницы».

Икона Млекопитательница дает матерям молоко, детям — пищу, взрослым людям — мудрость;

Икона Пресвятой Богородицы Приблавление ума помогает деткам в учебе и людям помогает справляться со сложными житейскими ситуациями. Этому образу хорошо молиться тем женщинам, которых мужчины во время их беременности бросили;

Икона Воспитание помогает воспитывать малышей;

Умягчение злых сердец (Семистрельная) икона поможет беременной или роженице в час её скорби, печали и болезни все пережить, вынести с Божьей помощью молитвами Богородицы;

Если вам плохо и вы не знаете, какой иконе молиться, чтобы Господь Бог вас быстрее услышал, то молитесь образу Богородицы Скоропослушница — она слышит все наши просьбы — и большие, и малые, и быстро-быстро помогает людям, если эти просьбы-молитвы угодны Богу;

Икона Целительница — излечивает от любых болезней, даже от тех, перед которыми современные ученые врачи безнадежно опустили руки;

Икона Всецарица — помогает больным раком и прочим тяжелобольным людям;

Утоли моя печали — помогает бороться со страхами, тревогами и сомнениями, прогоняет депрессию, от которых страдают почти все беременные женщины и роженицы;

Неупиваемая Чаша — помогает вернуть пьяниц к нормальной жизни, что актуально для жен с пьющими мужьями;

Споручница грешных — чудотворная икона Богородицы, молитва к которой отпускает по великой Божьей милости самые тяжкие грехи — измены, аборты, исцеляет малых деток и взрослых людей от множества болезней;

Икона Нечаянная Радость — дарит людям надежду даже в самых беспросветных жизненных ситуациях, разрешает-разрубает самые тяжелые проблемы в жизни человека — надо только верить и молиться, уповать на Господа Бога, проситься под заступническое крылышко Пресвятой Богородицы;

Призри на смирение — этот святой образ помогает верующим людям, у которых все хорошо, людям, старающимся вести праведный образ жизни, не возгордиться и не занестись;

Взыскание Погибших — чудотворная икона Девы Марии, которая помогает и в жизни, и в болезни, и в нищете, и в грехе;

Спорительница хлебов благословляет людей на любое угодное Богу начинание.

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дочери Евы.

Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостью и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ее беременности, и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце.

Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения.

Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения, и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих.

Услышь, Пресвятая Царица Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня.

Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты — Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезни. Аминь.

Всемогущий, чудотворящий, милостивый Боже, Создатель и Сохранитель неба и земли и всех тварей, Сам изрекший на всех христианских супругов благословение: раститеся и множитеся!

И еще: вот наследие от Господа: дети, плод чрева, награда от Него.

Благодарю Тебя, что Ты соделал меня причастной этого благословения и дара Твоего в супружеском состоянии моем, и молю Тебя: благоволи благословить дарованный мне Тобою плод чрева, облагодетельствовать и облаженствовать его Святым Духом Твоим, воспринять в число возлюбленных чад Твоих и соделать причастным святых таинств Церкви возлюбленнаго Сына Твоего, Господа моего Иисуса Христа, чтобы он чрез то освятился и очистился от ядоносной заразы наследственного греха, в котором он зачат.

Господи Боже!

Я и плод чрева моего суть чада гнева по естеству, но Ты, возлюбленный Отче, умилосердися над нами, и окропи плод чрева моего иссопом, да будет чист, омой его, и более снега убелится.

Укрепи и сохрани его во чреве до того часа, когда надлежит ему родиться на свет.

От Тебя не сокрыт был этот плод чрева моего, когда он образовался во чреве, Твои руки устроили его, Ты даровал ему жизнь и дыхание, и надзирание Твое да сохранит их.

Сохрани меня от страха и испуга и от злых духов, которые желали бы повредить и сокрушить дело рук Твоих.

Даруй ему разумную душу, и соделай, чтоб возросло тело его здраво и неоскверненно, с целыми, здравыми членами, и когда наступит время и час, разреши меня по милости Твоей.

Даруй мне крепость и силу к рождению, благопоспеши ему Твоею всемогущею помощию и облегчи страдания мои, потому что это есть Твое дело, чудотворная сила Твоего всемогущества, дело милости и милосердия Твоего.

Воспомни слово, изреченное Тобою: Ты извлек меня из чрева; к Тебе привержен я от рождения; от чрева матери моей Ты Бог мой; Ты упокоил меня у груди матери моей.

Ты еси Бог, ведающий и зрящий нужду всех людей; Ты сказал: жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ея.

Господи!

Ради этого сердечнаго сострадания Твоего и ради исполненнаго жалости сердца Твоего молю Тебя, благоволи облегчить скорбь мою, которую ты предвидел, и изведи на свет плод чрева моего, с здравым, живым телом и неповрежденными, благообразованными членами.

Тебе поручаю я его, в Твои всемогущия, отеческия руки, в Твою милость и милосердие, и полагаю его, Господи Иисусе Христе, во святыя Твои объятия, да благословиши и этот плод чрева моего, как благословлял Ты детей, приносимых к Тебе, когда говорил: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, потому что таких есть Царство Небесное.

Спаситель!

Так приношу я к Тебе и этот плод чрева моего; возложи на него благодатную руку Твою.

Благослови его перстом Духа Твоего Святаго и облагодатствуй его, когда он придет в мир этот, святым, блаженным крещением; освяти и обнови его к вечной жизни посредством возрождения, соделай, чтоб был и он членом святого тела Твоего и святой Твоею христианской церкви, чтобы и из его уст произносилась хвала Тебе, и он был и навсегда пребывал чадом и наследником вечныя жизни, чрез святое, горькое страдание Твое и смерть Твою и святое имя Твое, Иисусе Христе. Аминь.

(Молитва священника Г. Дьяченко)

Приими, о Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас недостойных раб Твоих ко Твоему цельбоносному Образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе самой зде Сущей и внемлющей молению нашему.

По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, расслабленныя и недужная исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц освобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши; вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему.

О Вспепетая Мати, Пресвятая Богородице!

Не переставай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому Образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе Владычице, Ты нам помози: на Тебя надеемся, и Тобою хвалимся; Твои бо есмь рабы, да не постыдимся.

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущаго.Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек.

Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души моей. Аминь.

Также во время болезней и болей полезно для физического и душевного здоровья читать 90-тый псалом «Живый в помощи вышняго» и молитву «Да воскреснет Бог», а также сильную молитву «Символ Веры».

При чтении этих молитв можно больного человека постоянно крестить целиком или те его части тела, которые болят (шею, живот, спину).

Если беременная женщина плохо себя чувствует, желательно подать записку о её здравии в церковь, заказать сорокоуст о здравии либо даже заказать частную службу о её здравии.

Молитва Символ Веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Свет от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшаяся. Распятаго же за ны при Понтийском Пилате, и страдаша, и погребенна. И воскресшего в третий день по Писанием.

Молитва о беременной женщине

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *